TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TẠI NEW YOUR

545 FIFTH AVE, NEW YORK, SUITE 1109, NY 10017, USA

TEL: 212 868 2686/ 212 868 2688.

EMAIL:vietradeny@vietrade-newyork.org/ dungat@moit.gov.vn

Để tiện kết nối với đối tác, Công ty Việt Nam cần gửi cho Thương vụ hồ sơ năng lực của công ty (bằng tiếng anh)

Trung tâm XTTM Việt Nam tại New York

Nguồn: Vietnamexport.com