Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo.