Theo đó, thông tư này đã sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 55/2014/TT-BCT như sau: Người lao động trực tiếp tiếp xúc với hóa chất phải được đào tạo, huấn luyện về an toàn hóa chất theo quy định.

 

Thông tư này cũng đã lược bỏ nhiều yêu cầu đối với cơ sở sản xuất hóa chất bảng và hóa chất DOC, DOC-PSF, cụ thể: Bỏ quy định về việc dây chuyền sản xuất hóa chất phải bảo đảm được chất lượng của hóa chất; máy móc, thiết bị sản xuất hóa chất Bảng phải có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp; Bỏ quy định phòng thử nghiệm của cơ sở sản xuất hóa chất bảng, hóa chất DOC-DOC-PSF phải có khả năng phân tích được các chỉ tiêu chất lượng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đầu ra và các chỉ tiêu chất lượng quy định tại tiêu chuẩn áp dụng đối với nguyên liệu đầu vào để kiểm soát chất lượng sản phẩm; Bỏ quy định kho chứa phải phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu công nghệ bảo quản hóa chất, đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về phòng, chống cháy nổ; phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm treo ở nơi dễ nhận thấy, có hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm và thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm của hóa chất.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 07/01/2019.

Xem chi tiết Thông tư 48/2018/TT-BCT tại đây.