Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.