Thông tư số 341/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29 tháng 12 năm 2016 về việc quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.