Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 28 tháng 10 năm 2016 về việc quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.