Thông tư số 13/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15 tháng 02 năm 2017 về việc quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.