Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 16 tháng 02 năm 2017 về việc ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.