Quyết định số 259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 02 năm 2017 về việc phê duyệt “Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015”.