Quyết định số 254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 02 năm 2017 về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.