Quyết định số 192/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 02 năm 2017 về việc phê duyệt “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025”.