Ban hành kèm theo Quyết định này có 7 Danh mục hàng hóa rủi ro là: Hàng hóa rủi ro về chính sách quản lý chuyên ngành; Hàng hóa rủi ro về môi trường; Hàng hóa rủi ro về hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; Hàng hóa rủi ro về ma túy, tiền chất; Hàng hóa rủi ro về vũ khí, chất phóng xạ; Hàng hóa rủi ro về buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới.
Mỗi danh mục hàng hóa rủi ro, căn cứ vào kết quả phân tích, đánh giá rủi ro, có thể được chia thành hai lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu hoặc chỉ một lĩnh vực xuất khẩu hoặc lĩnh vực nhập khẩu. Hàng hóa rủi ro được đánh giá theo các tiêu chí: Tần suất, mức độ vi phạm liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tin, cảnh báo rủi ro về xu hướng buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ; Yêu cầu, chỉ đạo tăng cường quản lý của Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tin, cảnh báo của các tổ chức quốc tế, Hải quan các nước về buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ; Kết quả phân tích rủi ro đối với hàng hóa thuộc đối tượng chính sách quản lý chuyên ngành, chính sách thuế và chế độ quản lý hải quan, quản lý thuế trong từng thời kỳ.
Danh mục hàng hóa rủi ro được quản lý theo hai hình thức là văn bản giấy và cơ sở dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro. Danh mục này được sử dụng làm nguồn thông tin rủi ro để xây dựng, kiến nghị chế độ, chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp quản lý hải quan.
Theo đó, Tổng cục Hải quan xây dựng, quản lý, áp dụng Danh mục hàng hóa rủi ro về phân loại, Danh mục hàng hóa rủi ro về trị giá phù hợp với yêu cầu quản lý hải quan, quản lý thuế trong từng thời kỳ.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải quan trái với nội dung quy định, hướng dẫn tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Chi tiết Văn bản xem tại qd908btc_ZVRG.pdf

Nguồn: VITIC