Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : UBND Thành phố Hà nội
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
49/2013/QĐ-UBND HN Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND HN của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2013 về việc quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
UBND Thành phố Hà nội  ban hành ngày 11-11-2013
Quyết định Download
5844/QĐ-UBND Quyết định 5844/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2013 về việc quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội
UBND Thành phố Hà nội  ban hành ngày 27-10-2013
Quyết định Download
5844/QĐ-UBND Quyết định 5844/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 27 tháng 9 năm 2013 về việc quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
UBND Thành phố Hà nội  ban hành ngày 27-9-2013
Quyết định Download
38/2013/QĐ-UBND Quyết định 38/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội hành ngày 19 tháng 9 năm 2013 về việc ban hành giá bán nước sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
UBND Thành phố Hà nội  ban hành ngày 19-9-2013
Quyết định Download
19/CT-UBND Chỉ thị 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 17 tháng 9 năm 2013 về việc tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý giá, bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát những tháng cuối năm 2013 và trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
UBND Thành phố Hà nội  ban hành ngày 17-9-2013
Chỉ thị Download
6603/UBND-QHXDGT Công văn 6603/UBND-QHXDGT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 10 tháng 9 năm 2013 về việc xử lý nhà "siêu mỏng, siêu méo" trên địa bàn Thành phố.
UBND Thành phố Hà nội  ban hành ngày 10-9-2013
Công văn Download
5371/UBND-KT Công văn 5371/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 26 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn thu nộp quản lý phí đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
UBND Thành phố Hà nội  ban hành ngày 26-7-2013
Công văn Download
27/2013/QĐ-UBND Quyết định 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 18 tháng 7 năm 2013 về việc quy định chi tiết việc xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cư làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
UBND Thành phố Hà nội  ban hành ngày 18-7-2013
Quyết định Download
23/2013/QĐ-UBND Quyết định 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 8 tháng 7 năm 2013 về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
UBND Thành phố Hà nội  ban hành ngày 8-7-2013
Quyết định Download
15/CT-UBND Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 5 tháng 7 năm 2013 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
UBND Thành phố Hà nội  ban hành ngày 5-7-2013
Chỉ thị Download
14/CT-UBND Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội ban hành ngày 25 tháng 6 năm 2013 về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.
UBND Thành phố Hà nội  ban hành ngày 25-6-2013
Chỉ thị Download
22/2013/QĐ-UBND Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành ngày 25 tháng 6 năm 2013 về việc ban hành qui định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
UBND Thành phố Hà nội  ban hành ngày 22-6-2013
Quyết định Download
18/2013/QĐ-UBND Quyết định 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2013 về việc thu nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
UBND Thành phố Hà nội  ban hành ngày 13-6-2013
Quyết định Download
11/CT-UBND HN Chỉ thị số 11/CT-UBND HN của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 14 tháng 5 năm 2013 về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
UBND Thành phố Hà nội  ban hành ngày 14-5-2013
Chỉ thị Download
09/CT-UBND HN Chỉ thị số 09/CT-UBND HN của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2013 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa và các nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
UBND Thành phố Hà nội  ban hành ngày 25-4-2013
Chỉ thị Download
2495/QĐ-UBND HN Quyết định số 2495/QĐ-UBND HN của Ủy ban nhan dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 10 tháng 4 năm 2013 về việc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các doanh nghiệp của Thành phố Hà Nội năm 2013.
UBND Thành phố Hà nội  ban hành ngày 10-4-2013
Quyết định Download
03/2013/QĐ-UBND Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dan Thành phố Hà Nội ban hành ngày 8 tháng 1 năm 2013 về việc sửa đổi một số quy định tại Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015
UBND Thành phố Hà nội  ban hành ngày 8-3-2013
Quyết định Download
620/QĐ-UBND Quyết định số 620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dan Thành phố Hà Nội ban hành ngày 25 tháng 1 năm 2013 Về việc quy định nội dung và định mức chi cho công tác thực hiện cải cách hành chính nhà nước của Thành phố Hà Nội.
UBND Thành phố Hà nội  ban hành ngày 25-1-2013
Quyết định Download
02/2013/QĐ-UBND Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dan Thành phố Hà Nội ban hành ngày 7 tháng 1 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
UBND Thành phố Hà nội  ban hành ngày 7-1-2013
Quyết định Download
3488/QĐ-UBND Quyết định số 3488/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 3 tháng 8 năm 2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
UBND Thành phố Hà nội  ban hành ngày 3-8-2012
Quyết định Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tìm thấy: 322 bản ghi | Tổng số: 17 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com