Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : UB Dân tộc và Miền núi
1 2
433/QĐ-UBDT Quyết định số 433/QĐ-UBDT của Ủy ban dân tộc ban hành ngày 30 tháng 8 năm 2013 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.
UB Dân tộc và Miền núi  ban hành ngày 30-8-2013
Quyết định Download
1465/QĐ-TTg Quyết định số 1465/QĐ-TTg của Thủ tướng ban hành ngày 21 tháng 8 năm 2013 về việc thực hiện thí điểm ký quĩ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.
UB Dân tộc và Miền núi  ban hành ngày 21-8-2013
Quyết định Download
02/2013/TT-UBDT Thông tư 02/2013/TT-UBDT của Ủy ban dân tộc ban hành ngày 24 tháng 6 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 4 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 – 2015.
UB Dân tộc và Miền núi  ban hành ngày 24-6-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
01/2012/TT-UBDT Thông tư số 01/2012/TT-UBDT của Ủy ban dân tộc ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2012 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2012 – 2015.
UB Dân tộc và Miền núi  ban hành ngày 24-10-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
375/QĐ-UBDT Quyết định số 375/QĐ-UBDT ngày 06/12/2011 của Ủy ban dân tộc về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban dân tộc ban hành hết hiệu lực pháp luật
UB Dân tộc và Miền núi  ban hành ngày 6-12-2011
Quyết định Download
333/QĐ-UBDT Quyết định số 333/QĐ-UBDT ngày 27/10/2011 của Ủy ban Dân tộc về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch thực hiện Dự án "Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông cơ sở về miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo" năm 2011
UB Dân tộc và Miền núi  ban hành ngày 27-10-2011
Quyết định Download
61/QĐ-UBDT Quyết định 61/QĐ-UBDT ngày 12/03/2009 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính
UB Dân tộc và Miền núi  ban hành ngày 12-3-2009
Quyết định Download
33/QĐ-UBDT Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 19/02/2009 của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức
UB Dân tộc và Miền núi  ban hành ngày 19-2-2009
Quyết định Download
28/QĐ-UBDT Quyết định 28/QĐ-UBDT ngày 12/02/2009 của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành quy chế làm việc của Vụ Hợp tác Quốc tế
UB Dân tộc và Miền núi  ban hành ngày 12-2-2009
Quyết định Download
02/QĐ-UBDT Quyết định 02/QĐ-UBDT ngày 06/01/2009 của Ủy ban dân tộc về việc phê duyệt chương trình công tác thanh tra năm 2009
UB Dân tộc và Miền núi  ban hành ngày 6-1-2009
Quyết định Download
04/QĐ-UBDT Quyết định 04/QĐ-UBDT ngày 06/01/2009 của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Uỷ ban Dân tộc
UB Dân tộc và Miền núi  ban hành ngày 6-1-2009
Quyết định Download
13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH- BTC- BNV-UBDT Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Bộ Tài chính , Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội , Bộ Giáo dục, đào tạo , UB Dân tộc và Miền núi , Bộ nội vụ  ban hành ngày 7-4-2008
Thông tư, thông tư liên tịch Download
13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BNV-UBDT Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BNV-UBDT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Uỷ Ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Bộ Tài chính , Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội , Bộ Giáo dục, đào tạo , UB Dân tộc và Miền núi , Bộ nội vụ  ban hành ngày 7-4-2008
Thông tư, thông tư liên tịch Download
676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT Thông tư Liên tịch số 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Uỷ ban dân tộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư- Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010
Bộ Xây dựng , Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn , Bộ Kế hoạch và Đầu tư , UB Dân tộc và Miền núi  ban hành ngày 8-8-2006
Thông tư, thông tư liên tịch Download
393/2005/QĐ-UBDT Quyết định số 393/2005/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 08 năm 2005 của Uỷ Ban dân tộc về việc ban hành quy định tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
UB Dân tộc và Miền núi  ban hành ngày 29-8-2005
Quyết định Download
363/2005/QĐ-UBDT Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15 tháng 08 năm 2005 của Uỷ Ban dân tộc Về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao
UB Dân tộc và Miền núi  ban hành ngày 15-8-2005
Quyết định Download
300/QĐ-UBDT Quyết định số 300/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 06 năm 2005 của Uỷ ban Dân tộc về Phê duyệt danh sách các xã thuộc Chương trình 135 được đầu tư bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len
UB Dân tộc và Miền núi  ban hành ngày 20-6-2005
Quyết định Download
11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT Thông tư số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ-Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính-Uỷ ban Dân tộc về Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực
UB Dân tộc và Miền núi  ban hành ngày 5-1-2005
Thông tư, thông tư liên tịch Download
246/2004/TTLT-UBDT-BNV Thông tư Số 246/2004/TTLT-UBDT-BNV ngày 06 tháng 5 năm 2004 của liên tịch Uỷ ban Dân tộc - Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở địa phương
UB Dân tộc và Miền núi , Bộ nội vụ  ban hành ngày 6-5-2004
Thông tư, thông tư liên tịch Download
83/2003/QĐ-UBDT Quyết định Số 83/2003/QĐ-UBDT ngày 05 tháng 05 năm 2003 của Uỷ ban dân tộc Về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Uỷ ban Dân tộc và hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc ở địa phương (giai đoạn 2003-2007)
UB Dân tộc và Miền núi  ban hành ngày 5-5-2003
Quyết định Download
1 2
Tìm thấy: 31 bản ghi | Tổng số: 2 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com