Người liên hệ: Hoàng Cát Điền

Tên Công ty: Taro porridge co.Ltd

Địa chỉ: Số 49, đường Tự Do, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Số di động :+886938545058.

Nguồn: vietnamexport.com