Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
512/QĐ-TTg Quyết định số 512/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 4 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 11-4-2014
Quyết định Download
496/QĐ-TTg Quyết định số 496/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 4 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 8-4-2014
Quyết định Download
495/QĐ-TTg Quyết định số 495/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 4 năm 2014 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2014 và năm 2015.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 8-4-2014
Quyết định Download
494/QĐ-TTg Quyết định số 494/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 4 năm 2014 về việc hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt năm 2014 cho tỉnh Hà Nam.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 8-4-2014
Quyết định Download
493/QĐ-TTg Quyết định số 493/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 4 năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch triển trai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 8-4-2014
Quyết định Download
28/2014/QĐ-TTg Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 4 năm 2014 về việc quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 7-4-2014
Quyết định Download
27/2014/QĐ-TTg Quyết định số 27/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 4 năm 2014 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 4-4-2014
Quyết định Download
24/2014/QĐ-TTg Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 3 năm 2014 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 24-3-2014
Quyết định Download
23/2014/QĐ-TTg Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 3 năm 2014 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 13-3-2014
Quyết định Download
22/2014/QĐ-TTg Quyết định số 22/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 3 năm 2014 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 13-3-2014
Quyết định Download
06/CT-TTg Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 3 năm 2014 về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 12-3-2014
Chỉ thị Download
359/QĐ-TTg Quyết định số 359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 3 năm 2014 về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2013.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 10-3-2014
Quyết định Download
19/2014/QĐ-TTg Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 3 năm 2014 về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 5-3-2014
Quyết định Download
318/QĐ-TTg Quyết định số 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 3 năm 2014 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 4-3-2014
Quyết định Download
18/2014/QĐ-TTg Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 03 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 3-3-2014
Quyết định Download
301/QĐ-TTg Quyết định số 301/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 02 năm 2014 về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 27-2-2014
Quyết định Download
284/QĐ-TTg Quyết định số 284/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 02 năm 2014 về Ngày Sách Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 24-2-2014
Quyết định Download
252/QĐ-TTg Quyết định số 252/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 02 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 13-2-2014
Quyết định Download
250/QĐ-TTg Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 02 năm 2014 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 02 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị khóa IX nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2020.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 13-2-2014
Quyết định Download
245/QĐ-TTg Quyết định số 245/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 02 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 12-2-2014
Quyết định Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Tìm thấy: 3455 bản ghi | Tổng số: 173 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com