Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ
1 2 3 4 5 6 7
508/QĐ-TTg Quyết định số 508/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 4 năm 2015 về việc thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 – 2020.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 17-4-2015
Quyết định Download
12/2015/QĐ-TTg Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 4 năm 2015 về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 16-4-2015
Quyết định Download
501/QĐ-TTg Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 4 năm 2015 về việc thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 15-4-2015
Quyết định Download
500/QĐ-TTg Quyết định số 500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 4 năm 2015 về việc bãi bỏ Chỉ thị số 311-CT ngày 05 tháng 11 năm 1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc sắp xếp lại hoạt động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, kinh tế thuộc các ngành trung ương và các địa phương khác tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 15-4-2015
Quyết định Download
492/QĐ-TTg Quyết định số 492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 4 năm 2015 về việc phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 13-4-2015
Quyết định Download
458/QĐ-TTg Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 4 năm 2015 về việc Ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 8-4-2015
Quyết định Download
11/2015/QĐ-TTg Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 4 năm 2015 về việc quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, các nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 3-4-2015
Quyết định Download
10/2015/QĐ-TTg Quyết định số 10/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 4 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 67/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 3-4-2015
Quyết định Download
05/CT-TTg Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02 tháng 4 năm 2015 về việc tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 2-4-2015
Chỉ thị Download
401/QĐ-TTg Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 3 năm 2015 về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 – 2015.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 27-3-2015
Quyết định Download
392/QĐ-TTg Quyết định số 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 3 năm 2015 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 27-3-2015
Quyết định Download
09/2015/QĐ-TTg Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 3 năm 2015 về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 25-3-2015
Quyết định Download
381/QĐ-TTg Quyết định số 381/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 3 năm 2015 về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 24-3-2015
Quyết định Download
08/2015/QĐ-TTg Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 3 năm 2015 về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 9-3-2015
Quyết định Download
274/QĐ-TTg Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 3 năm 2015 về việc thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 3-3-2015
Quyết định Download
259/QĐ-TTg Quyết định số 259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 02 năm 2015 về việc bổ sung và phân bổ kinh phí xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2015.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 27-2-2015
Quyết định Download
258/QĐ-TTg Quyết định số 258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 02 năm 2015 về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 27-2-2015
Quyết định Download
252/QĐ-TTg Quyết định số 252/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 02 năm 2015 về việc công nhận thành phố Phan Rang – Tháp Chàm là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Ninh Thuận.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 26-2-2015
Quyết định Download
239/QĐ-TTg Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2014 về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 15-2-2015
Quyết định Download
235/QĐ-TTg Quyết định số 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015 về việc phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020”.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 14-2-2015
Quyết định Download
1 2 3 4 5 6 7
Tìm thấy: 140 bản ghi | Tổng số: 7 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại/ Fax: (04)3715 3632. Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com