Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ
1 2 3 4 5 6
04/2015/QĐ-TTg Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 01 năm 2015 về việc quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 20-1-2015
Quyết định Download
53/QĐ-TTg Quyết định số 53/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 01 năm 2015 về việc công nhận bảo vật quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 14-1-2015
Quyết định Download
01/QĐ-TTg Quyết định số 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02 tháng 01 năm 2015 về Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 2-1-2015
Quyết định Download
2407/QĐ-TTg Quyết định số 2407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 31-12-2014
Quyết định Download
2404/QĐ-TTg Quyết định số 2404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định về hợp tác lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Lào.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 31-12-2014
Quyết định Download
2402/QĐ-TTg Quyết định số 2402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 31-12-2014
Quyết định Download
2389/QĐ-TTg Quyết định số 2389/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 30-12-2014
Quyết định Download
2388/QĐ-TTg Quyết định số 2388/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 30-12-2014
Quyết định Download
80/2014/QĐ-TTg Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2014 về việc quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 30-12-2014
Quyết định Download
2383/QĐ-TTg Quyết định số 2383/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 29-12-2014
Quyết định Download
78/2014/QĐ-TTg Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 12 năm 2014 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 26-12-2014
Quyết định Download
2355/QĐ-TTg Quyết định số 2355/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2014 về việc công nhận đô thị du lịch biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 25-12-2014
Quyết định Download
2350/QĐ-TTg Quyết định số 2350/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 12 năm 2014 về việc Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 24-12-2014
Quyết định Download
2351/QĐ-TTg Quyết định số 2351/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 12 năm 2014 về việc Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 24-12-2014
Quyết định Download
76/2014/QĐ-TTg Quyết định số 76/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 12 năm 2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 24-12-2014
Quyết định Download
77/2014/QĐ-TTg Quết định số 77/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 12 năm 2014 về việc quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 24-12-2014
Quyết định Download
201/2014/TT-BTC Thông tư số 201/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22 tháng 12 năm 2014 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Sông Phan, tỉnh Bình Thuận.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 22-12-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
35/CT-TTg Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 12 năm 2014 về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 19-12-2014
Chỉ thị Download
35/CT-TTG Chỉ thị số 35/CT-TTG của Thủ tướng chính phủ ngày 19 tháng 12 năm 2014 về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng tòan quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 19-12-2014
Chỉ thị Download
2299/QĐ-TTg Quyết định số 2299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 12 năm 2014 về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và mưa lũ cho một số địa phương.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 18-12-2014
Quyết định Download
1 2 3 4 5 6
Tìm thấy: 113 bản ghi | Tổng số: 6 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại/ Fax: (04)3715 3632. Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com