Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ
1 2 3
20/CT-TTg Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 8 năm 2014 về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 1-8-2014
Chỉ thị Download
21/CT-TTg Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 8 năm 2014 về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 1-8-2014
Chỉ thị Download
số 1292/QĐ-TTg Quyết định số 1292/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 8 năm 2014 về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam- Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 1-8-2014
Quyết định Download
số 1290/QĐ-TTg Quyết định số 1290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 8 năm 2014 về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp điện tử thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam- Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 1-8-2014
Quyết định Download
39/2014/QĐ-TTg Quyết định số 39/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 7 năm 2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 15-7-2014
Quyết định Download
1037/QĐ-TTg Quyết định số 1037/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 6 năm 2014 về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 24-6-2014
Quyết định Download
17/CT-TTg Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 6 năm 2014 về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 20-6-2014
Chỉ thị Download
909/QĐ-TTg Quyết định số 909/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 6 năm 2014 về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn trong mùa lũ hàng năm.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 16-6-2014
Quyết định Download
880/QĐ-TTg Quyết định số 880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 6 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 9-6-2014
Quyết định Download
879/QĐ-TTg Quyết định số 879/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 6 năm 2014 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 9-6-2014
Quyết định Download
13/CT-TTg Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 6 năm 2014 về việc đẩy nhanh thực hiện các giải pháp và giải quyết các thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại tại một số địa phương.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 1-6-2014
Chỉ thị Download
822/QĐ-TTg Quyết định số 822/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 5 năm 2014 về việc Phê duyệt cơ chế, chính sách áp dụng đối với Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 30-5-2014
Quyết định Download
12/CT-TTg Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 5 năm 2014 về việc tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 30-5-2014
Chỉ thị Download
32/2014/QĐ-TTg Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 5 năm 2014 về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 27-5-2014
Quyết định Download
32/2014/QĐ-TTg Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 5 năm 2014 về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 27-5-2014
Quyết định Download
795/QĐ-TTg Quyết định số 795/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 5 năm 2014 về việc Điều chỉnh, bổ sung danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 26-5-2014
Quyết định Download
764/QĐ-TTg Quyết định số 764/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 5 năm 2014 về việc thành lập Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 26-5-2014
Quyết định Download
11/CT-TTg Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 5 năm 2014 về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 21-5-2014
Chỉ thị Download
759/QĐ-TTg Quyết định số 759/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 5 năm 2014 về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Kiên Giang.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 21-5-2014
Quyết định Download
727/QĐ-TTg Quyết định số 727/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 5 năm 2014 về việc phê đuyệt danh mục Dự án 2 – Chương trình “Cải cách Doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty”, vay vốn ADB.
Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 19-5-2014
Quyết định Download
1 2 3
Tìm thấy: 60 bản ghi | Tổng số: 3 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com