Việc cấm này được áp dụng ở 28 thành phố ô nhiễm nhất của Trung Quốc.
Các nhà sản xuất phân bón và thuốc trừ sâu nước này được phép hoạt động bình thường trở lại từ mùa xuân.
Những khu vực này được phép bán phân bón từ các kho dự trữ thương mại để ngăn ngừa khả năng giá tăng.

Nguồn: VITIC/Reuters