Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Đvt: USD/thùng

Apr'17

47,93

48,39

47,93

48,38

48,22

May'17

48,91

49,12

48,87

49,10

48,91

Jun'17

49,41

49,66

49,41

49,63

49,44

Jul'17

49,81

50,03

49,81

50,01

49,81

Aug'17

50,10

50,17

50,09

50,16

50,06

Sep'17

50,25

50,40

50,25

50,40

50,21

Oct'17

50,49

50,49

50,49

50,49

50,30

Nov'17

-

-

-

50,44 *

50,36

Dec'17

50,46

50,60

50,45

50,60

50,39

Jan'18

-

-

-

50,39 *

50,39

Feb'18

-

-

-

50,37 *

50,37

Mar'18

-

-

-

50,37 *

50,35

Apr'18

-

-

-

50,65 *

50,33

May'18

-

-

-

50,00 *

50,30

Jun'18

-

-

-

50,29 *

50,27

Jul'18

-

-

-

54,86 *

50,22

Aug'18

-

-

-

51,25 *

50,16

Sep'18

-

-

-

51,00 *

50,11

Oct'18

-

-

-

50,16 *

50,08

Nov'18

-

-

-

56,11 *

50,05

Dec'18

-

-

-

50,05 *

50,04

Jan'19

-

-

-

54,80 *

49,98

Feb'19

-

-

-

55,47 *

49,93

Mar'19

-

-

-

53,30 *

49,90

Apr'19

-

-

-

51,33 *

49,87

May'19

-

-

-

46,64 *

49,86

Jun'19

-

-

-

49,72 *

49,87

Jul'19

-

-

-

60,28 *

49,85

Aug'19

-

-

-

64,81 *

49,85

Sep'19

-

-

-

56,32 *

49,85

Oct'19

-

-

-

49,11 *

49,87

Nov'19

-

-

-

78,82 *

49,90

Dec'19

-

-

-

50,08 *

49,94

Jan'20

-

-

-

-

49,93

Feb'20

-

-

-

-

49,94

Mar'20

-

-

-

-

49,96

May'20

-

-

-

-

50,01

Jun'20

-

-

-

68,28 *

50,06

Jul'20

-

-

-

-

50,06

Aug'20

-

-

-

-

50,08

Oct'20

-

-

-

55,00 *

50,19

Dec'20

-

-

-

50,46 *

50,34

Feb'21

-

-

-

-

50,43

Mar'21

-

-

-

-

50,49

Apr'21

-

-

-

-

50,57

Jun'21

-

-

-

99,61 *

50,80

Oct'21

-

-

-

52,00 *

51,05

Dec'21

-

-

-

51,20 *

51,29

Jun'22

-

-

-

91,44 *

51,77

Dec'22

-

-

-

52,61 *

52,27

Jun'23

-

-

-

-

52,71

Nguồn: Tradingcharts.com