Thông báo số 04/2017/TB-LPQT của Bộ Ngoại Giao ngày 24 tháng 02 năm 2017 về việc điều ước quốc tế có hiệu lực.