Quyết định số 247/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 28 tháng 02 năm 2017 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP.