Dưới đây là mức thuế xuất khẩu cụ thể. Bộ Tài chính không công bố chi tiết về thuế nhập khẩu. Tải về