Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Chính phủ
1 2 3
70/2014/NĐ-CP Nghị định số 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.
Chính phủ  ban hành ngày 17-7-2014
Nghị định Download
69/2014/NĐ-CP Nghị định số 69/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 7 năm 2014 về Tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước.
Chính phủ  ban hành ngày 15-7-2014
Nghị định Download
61/2014/NĐ-CP Nghị định số 61/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh.
Chính phủ  ban hành ngày 19-6-2014
Nghị định Download
59/2014/NĐ-CP Nghị định số 59/2014/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 16 tháng 6 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
Chính phủ  ban hành ngày 16-6-2014
Nghị định Download
57/2014/NĐ-CP Nghị định số 57/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 6 năm 2014 về việc Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
Chính phủ  ban hành ngày 16-6-2014
Nghị định Download
44/NQ-CP Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 6 năm 2014 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Chính phủ  ban hành ngày 9-6-2014
Nghị quyết Download
43/NQ-CP Nghị quyết số 43/NQ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 6 năm 2014 về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.
Chính phủ  ban hành ngày 6-6-2014
Nghị quyết Download
55/2014/NĐ-CP Nghị định số 55/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 5 năm 2014 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chính phủ  ban hành ngày 30-5-2014
Nghị định Download
56/2014/NĐ-CP Nghị định số 56/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 5 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.
Chính phủ  ban hành ngày 30-5-2014
Nghị định Download
51/2014/NĐ-CP Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 5 năm 2014 về việc quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
Chính phủ  ban hành ngày 21-5-2014
Nghị định Download
50/2014/NĐ-CP Nghị định số 50/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 5 năm 2014 về việc quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.
Chính phủ  ban hành ngày 20-5-2014
Nghị định Download
49/2014/NĐ-CP Nghị định số 49/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 5 năm 2014 về việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.
Chính phủ  ban hành ngày 20-5-2014
Nghị định Download
46/2014/NĐ-CP Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Chính phủ  ban hành ngày 15-5-2014
Nghị định Download
45/2014/NĐ-CP Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc quy định về thu tiền sử dụng đất.
Chính phủ  ban hành ngày 15-5-2014
Nghị định Download
47/2014/NĐ-CP Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Chính phủ  ban hành ngày 15-5-2014
Nghị định Download
44/2014/NĐ-CP Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc quy định về giá đất.
Chính phủ  ban hành ngày 15-5-2014
Nghị định Download
43/2014/NĐ-CP Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
Chính phủ  ban hành ngày 15-5-2014
Nghị định Download
31/NQ-CP Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 5 năm 2014 về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế.
Chính phủ  ban hành ngày 13-5-2014
Nghị quyết Download
39/2014/NĐ-CP Nghị định số 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 5 năm 2014 về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.
Chính phủ  ban hành ngày 7-5-2014
Nghị định Download
36/2014/NĐ-CP Nghị định số 36/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 4 năm 2014 về việc nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra.
Chính phủ  ban hành ngày 29-4-2014
Nghị định Download
1 2 3
Tìm thấy: 50 bản ghi | Tổng số: 3 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com