Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ tư pháp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
08/2014/TT-BTP Thông tư số 08/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 26 tháng 02 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 26-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
07/2014/TT-BTP Thông tư số 07/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 24 tháng 02 năm 2014 về việc hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 24-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
24/2014/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp ngày 17 tháng 02 năm 2014 về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020.
Bộ tư pháp , Bộ Tài chính  ban hành ngày 17-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
05/2014/TT-BTP Thông tư số 05/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 07 tháng 02 năm 2014 về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 7-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
192/2013/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp ngày 13 tháng 12 năm 2013 về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
Bộ tư pháp , Bộ Tài chính  ban hành ngày 13-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
180/2013/TT-BTC Thông tư 180/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 02 tháng 12 năm 2013 về việc qui định thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 2-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
13/2013/TT-BTP Thông tư 13/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 13 tháng 9 năm 2013 về việc Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc cục thi hành án dân sự và chi cục thi hành án dân sự.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 13-9-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
2258/QĐ-BTP Quyết định 2258/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 9 tháng 9 năm 2013 về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 9-9-2013
Quyết định Download
2164/QĐ-BTP Quyết định 2164/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2013 về việc Ban hành “Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đến hết ngày 31/12/2013”.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 29-8-2013
Quyết định Download
5957/BTP-KSTT Công văn số 5957/BTP-KSTT của Bộ Tư pháp ban hành ngày 19 tháng 8 năm 2013 về việc triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 19-8-2013
Công văn Download
12/2013/TT-BTP Thông tư số 12/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 7 tháng 8 năm 2013 về việc quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành
Bộ tư pháp  ban hành ngày 7-8-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1974/QĐ-BTP Quyết định số 1974/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2013 về việc ban hành kế hoạch sơ kết 2 năm triển khai thực hiện chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 2-8-2013
Quyết định Download
1713/QĐ-BTP Quyết định số 1713/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 5 tháng 7 năm 2013 về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 5-7-2013
Quyết định Download
11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Tài chính – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao- Tòa án Nhân dân tối cao ban hành ngày 4 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện một số qui định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 4-7-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
09/2013/TT-BTP Thông tư 09/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 15 tháng 6 năm 2013 về việc Quy định chi tiết thi hành NĐ16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 15-6-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1147/QĐ-BTP Quyết định 1147/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 16 tháng 5 năm 2013 về việc ban hành Kế hoạch năm 2013 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 16-5-2013
Quyết định Download
3724/BTP-CCN Công văn 3724/BTP-CCN của Bộ Tư pháp ban hành ngày 16 tháng 5 năm 2013 về việc thông báo cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam cho các tổ chức con nuôi nước ngoài.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 16-5-2013
Công văn Download
1063/QĐ-BTP Quyết định 1063/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 9 tháng 5 năm 2013 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013 – 2016.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 9-5-2013
Quyết định Download
1051/QĐ-BTP Quyết định 1051/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 6 tháng 5 năm 2013 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành nghị định 16/2013/NĐ-CP về rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 6-5-2013
Quyết định Download
734/QĐ-BTP Quyết định 734/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 3 tháng 4 năm 2013 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.
Bộ tư pháp  ban hành ngày 3-4-2013
Quyết định Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tìm thấy: 213 bản ghi | Tổng số: 11 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com