Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ tài nguyên và môi trường
1 2
2906/QĐ-BTNMT Quyết định số 2906/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 18 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 18-12-2014
Quyết định Download
59/2014/TT-BTNMT Thông tư số 59/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 11 tháng 11 năm 2014 về việc quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 11-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
55/2014/TT-BTNMT Thông tư số 55/2014/TT-BTNMT ngày 12 tháng 9 năm 2014 về việc quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sỡ dữ liệu nền địa lỹ tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 12-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
TT52-2014-BTNMT Thông tư số 52/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 09 tháng 9 năm 2014 về việc quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 9-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
TT53-2014-BTNMT Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 09 tháng 9 năm 2014 về việc quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản và Bảo tàng Địa chất.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 9-9-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
44/2014/TT-BTNMT Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường ngày 01 tháng 8 năm 2014 Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 1-8-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
45/2014/TT-BTNMT Thông tư số 45/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường ngày 01 tháng 8 năm 2014 Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 1-8-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
43/2014/TT-BTNMT Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường ngày 29 tháng 7 năm 2014 Quy định về đào tại nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 29-7-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
34/2014/TT-BTNMT Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường ngày 30 tháng 6 năm 2014 Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 30-6-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
30/2014/TT-BTNMT Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 02 tháng 6 năm 2014 Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 2-6-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
29/2014/TT-BTNMT Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 02 tháng 6 năm 2014 về Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 2-6-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
27/2014/TT-BTNMT Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 30 tháng 5 năm 2014 về việc quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 30-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
25/2014/TT-BTNMT Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 19 tháng 5 năm 2014 về việc quy định về Bản đồ địa chính.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 19-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
23/2014/TT-BTNMT Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 19 tháng 5 năm 2014 về việc quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 19-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
22/2014/TT-BTNMT Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 05 tháng 5 năm 2014 về việc Quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 5-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
17/2014/TT-BTNMT Thông tư số 17/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 21 tháng 4 năm 2014 về việc hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 21-4-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
14/2014/TT-BTNMT Thông tư số 14/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 19 tháng 3 năm 2014 về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thanh Hóa.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 19-3-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
15/2014/TT-BTNMT Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 24 tháng 3 năm 2014 về việc quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 15-3-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
07/2014/TT-BTNMT Thông tư số 07/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 12 tháng 02 năm 2014 về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 12-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
05/2014/TT-BTNMT Thông tư số 05/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 12 tháng 02 năm 2014 về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bắc Giang.
Bộ tài nguyên và môi trường  ban hành ngày 12-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2
Tìm thấy: 22 bản ghi | Tổng số: 2 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại/ Fax: (04)3715 3632. Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com