Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Quốc phòng
1 2 3 4 5
19/2013/TT-BQP Thông tư số 19/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng ban hành ngày 22 tháng 2 năm 2013 về việc qui định mẫu biểu đăng ký, quản lý, thống kê, báo cáo kết quả đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.
Bộ Quốc phòng  ban hành ngày 22-2-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
13//2013/TTLT-BQP-BGDĐT Thông tư liên tịch số 13//2013/TTLT-BQP-BGDĐT của Bộ Quốc phòng – Bộ Giáo dục đào tạo ban hành ngày 22 tháng 1 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT- BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ Quốc phòng – Bộ Giáo dục đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.
Bộ Quốc phòng  ban hành ngày 22-1-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch số 102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC của Bộ Quốc phòng – Bộ Lao động thương binh và xã hội – Bộ Tài chính ban hành ngày 19 tháng 10 năm 2012 về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đói với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Bộ Quốc phòng  ban hành ngày 19-10-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
99/2012/TTLT-BQP-BTC Thông tư liên tịch số 99/2012/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng -Bộ Tài chính ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2012 về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.
Bộ Quốc phòng  ban hành ngày 28-8-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
34/2012/TT-BQP Thông tư số 34/2012/TT-BQP của Bộ Quốc phòng ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2012 về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 111/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ qui định điều kiện, thủ tục tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng.
Bộ Quốc phòng  ban hành ngày 17-4-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
03/2012/TTLT-BQP-BYT-BTC Thông tư số 03/2012/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 16/01/2012 của Bộ Quốc phòng, bộ y tế, bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân người đang làm công tác cơ yếu
Bộ Tài chính , Bộ Y tế , Bộ Quốc phòng  ban hành ngày 16-1-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
02/2012/TT-BQP Thông tư số 02/2012/TT-BQP ngày 13/01/2012 của Bộ Quốc Phòng Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 89/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về hoạt động đối ngoại biên phòng
Bộ Quốc phòng  ban hành ngày 13-1-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
02/2012/TT-BQP Thông tư số 02/2012/TT-BQP ngày 13/01/2012 của Bộ quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 89/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hoạt động đối ngoại biên phòng
Bộ Quốc phòng  ban hành ngày 13-1-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Bộ Tài chính , Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội , Bộ Quốc phòng  ban hành ngày 5-1-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA Thông tư liên tịch số 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 15/12/2011 của Thanh tra chính phủ, viện kiểm soát nhân dân tối cao, toán án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Bộ quốc phòng, Bộ công an về việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng
Thanh tra chính phủ, Bộ Công An , Bộ Quốc phòng , Kiểm toán Nhà nước, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành ngày 15-12-2011
Thông tư, thông tư liên tịch Download
214/2011/TT-BQP Thông tư số 214/2011/TT-BQP ngày 15/12/2011 của Bộ Quốc Phòng về việc ban hành định mức chi phí đào tạo một số nghề theo 03 cấp trình độ cho bộ đội xuất ngũ học nghề
Bộ Quốc phòng  ban hành ngày 15-12-2011
Thông tư, thông tư liên tịch Download
190/2011/TTLT –BQP-BLĐTBXH- BTC Thông tư số 190/2011/TTLT –BQP-BLĐTBXH- BTC ngày 07/11/2011 của Bộ Quốc Phòng, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Bộ tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Bộ Quốc Phòng, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị Định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ
Bộ Tài chính , Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội , Bộ Quốc phòng  ban hành ngày 7-11-2011
Thông tư, thông tư liên tịch Download
188/2011/TT-BQP Thông tư số 188/2011/TT-BQP ngày 07/11/2011 của Bộ Quốc Phòng về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển
Bộ Quốc phòng  ban hành ngày 7-11-2011
Thông tư, thông tư liên tịch Download
189/2011/TT-BQP Thông tư số 189/2011/TT-BQP ngày 07/11/2011 của Bộ Quốc Phòng về việc hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và các địa phương năm 2012
Bộ Quốc phòng  ban hành ngày 7-11-2011
Thông tư, thông tư liên tịch Download
175/2011/TLTT-BQP-BGDĐT Thông tư số 175/2011/TLTT-BQP-BGDĐT ngày 13/09/2011 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tam hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhâp ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ
Bộ Quốc phòng  ban hành ngày 13-9-2011
Thông tư, thông tư liên tịch Download
90/2011/TT-BQP Thông tư số 90/2011/TT-BQP ngày 30/06/2011 của Bộ Quốc Phòng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 181/2005/TT-BQP ngày 17/11/2005 của Bộ Quốc Phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/03/2005 của Chính Phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010 của Bộ Quốc Phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính Phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu , cảng biển
Bộ Quốc phòng  ban hành ngày 30-6-2011
Thông tư, thông tư liên tịch Download
72/2010/TT-BQP Thông tư 72/2010/TT-BQP ngày 31/05/2010 của Bộ Quốc phòng về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện Quyết định 289/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ
Bộ Quốc phòng  ban hành ngày 31-5-2010
Thông tư, thông tư liên tịch Download
43/2009/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT-BLĐTB&XH Thông tư liên tịch 43/2009/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT-BLĐTB&XH ngày 31/07/2009 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự
Bộ Tài chính , Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội , Bộ Kế hoạch và Đầu tư , Bộ Quốc phòng  ban hành ngày 31-7-2009
Thông tư, thông tư liên tịch Download
07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC Thông tư liên tịch 07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC ngày 24/07/2009 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma túy
Bộ Tài chính , Bộ Công An , Bộ Quốc phòng  ban hành ngày 24-7-2009
Thông tư, thông tư liên tịch Download
150/2009/TTLT/BTC-BQP Thông tư liên tịch 150/2009/TTLT/BTC-BQP ngày 22/07/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 43/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 02/06/2005 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
Bộ Tài chính , Bộ Quốc phòng  ban hành ngày 22-7-2009
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2 3 4 5
Tìm thấy: 92 bản ghi | Tổng số: 5 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com