Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
08/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 20 tháng 3 năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 20-3-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
50/2013/TT-BNNPTNT Thông tư số 50/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2013 về việc qui định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 19-11-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
49/2013/TT-BNNPTNT Thông tư số 49/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2013 về việc ướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 19-11-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD của Ủy ban dân tộc - Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn – Bộ Kế hoạch Đầu tư – Bộ Tài chính – Bộ Xây dựng ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 18-11-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
2453/QĐ-BNN-PC Quyết định số 2453/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày 22 tháng 10 năm 2013 về việc bãi bỏ thông tư số 36/2013/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 7 năm 2013.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 22-10-2013
Quyết định Download
42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn – Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng qui trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 16-10-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
2181/QĐ-BNN-CB Quyết định số 2181/QĐ-BNN-CB của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày 26 tháng 9 năm 2013 về việc công bố các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được hưởng chính sách theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 26-9-2013
Quyết định Download
2158/QĐ-BNN-PC Quyết định số 2158/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày 23 tháng 9 năm 2013 về việc Ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 38/2013/TT-BNNPTNT.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 23-9-2013
Quyết định Download
2158/QĐ-BNN-PC Quyết định số 2158/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày 23 tháng 9 năm 2013 về việc Ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 38/2013/TT-BNNPTNT.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 23-9-2013
Quyết định Download
2074/QĐ-BNN-TCCB Quyết định số 2074/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày 12 tháng 9 năm 2013 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 12-9-2013
Quyết định Download
40/2013/TT-BNNPTNT Thông tư 40/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn ban hành ngày 5 tháng 9 năm 2013 về việc danh mục các loài đông vật, thực vật hoang dã qui định trong các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài đông vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 5-9-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT Thông tư liên tịch số 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày 26 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 – 2020.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 26-7-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
25/2013/TT-BNNPTNT Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày 10 tháng 5 năm 2013 về việc Qui định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và qui định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 10-5-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
24/2013/TT-BNNPTNT Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày 06 tháng 5 năm 2013 về việc Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 6-5-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
23/2013/TT-BNNPTNT Thông tư số 23/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày 04 tháng 5 năm 2013 về việc Quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 4-5-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
05/CĐ-BNN-TY Công điện khẩn số 05/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày 20 tháng 2 năm 2013 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tai xanh ở lợn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 20-2-2013
Công điện Download
10 /2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT Thông tư liên tịch số 10 /2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn – Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành ngày 1 tháng 2 năm 2013 về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 1-2-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
161/QĐ-BNN-TCLN Quyết định số 161/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày 24 tháng 1 năm 2013 về việc giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 24-1-2013
Quyết định Download
05/2013/TT-BNNPTNT Thông tư số 05/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày 21 tháng 1 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2011/TT-BNTPTNT ngày 16/03/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 21-1-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn – Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành ngày 16 tháng 1 năm 2013 về việc Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  ban hành ngày 16-1-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tìm thấy: 423 bản ghi | Tổng số: 22 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com