Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ nội vụ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3466/BNV-CCHC Công văn 3466/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ ban hành ngày 24 tháng 9 năm 2013 về việc Quy định trao đổi văn bản dạng điện tử trong cải cách hành chính.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 24-9-2013
Công văn Download
2850/BNV-CCVC Công văn số 2850/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ ban hành ngày 12 tháng 8 năm 2013 về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 12-8-2013
Công văn Download
số 08/2013/TT-BNV Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 31 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 31-7-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
07/2013/TT-BNV Thông tư số 07/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 31 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức, chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 31-7-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
03/2013/TTLT-BNV-BTC Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 31-7-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
859/QĐ-BNV Quyết định số 859/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 31 tháng 7 năm 2013 về việc phê duyệt Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013 – 2015.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 31-7-2013
Quyết định Download
841/QĐ-BNV Quyết định số 841/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 22 tháng 7 năm 2013 về việc công bố danh mục văn bản qui phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành đã hết hiệu lực pháp luật.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 22-7-2013
Quyết định Download
06/2013/TT-BNV Thông tư số 06/2013/TT-BNV của Bộ nội vụ ban hành ngày 17 tháng 7 năm 2013 về việc bãi bỏ Điều 19 Thông tư 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý công chức.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 17-7-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
05/2013/TT-BNV Thông tư số 05/2013/TT-BNV của Bộ nội vụ ban hành ngày 25 tháng 6 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 25-6-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
554/BTĐKT-VP Công văn số 554/BTĐKT-VP của Ban thi đua khen thưởng Trung ương - Bộ nội vụ ban hành ngày 26 tháng 4 năm 2013 về việc cấp phát, cấp đổi và thu hồi hiện vật khen thưởng.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 26-4-2013
Công văn Download
03/2013/TT-BNV Thông tư số 03/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2013 về việc Quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 16-4-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
04/2013/TT-BNV Thông tư số 04/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2013 về việc hướng dẫn xây dựng qui chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 16-4-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
02/2013/TT-BNV Thông tư số 02/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 10 tháng 4 năm 2013 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành NĐ 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 10-4-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
01/2013/TTLT-BNV-BQP Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNV-BQP của Bộ Nội vụ - Bộ Quốc phòng ban hành ngày 10 tháng 4 năm 2013 về việc hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 10-4-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
933/BNV-CVHC Công văn 933/BNV-CVHC của Bộ Nội vụ ban hành ngày 20 tháng 3 năm 2013 về việc hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC cấp bộ.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 20-3-2013
Công văn Download
772/BNV-TL Công văn số 772/BNV-TL của Bộ Nội vụ ban hành ngày 5 tháng 3 năm 2013 về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 2012.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 5-3-2013
Công văn Download
1383/2012/QĐ-BNV Quyết định số 1383/2012/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước".
Bộ nội vụ  ban hành ngày 28-12-2012
Quyết định Download
12/2012/TT-BNV Thông tư số 12/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2012 về việc qui định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
Bộ nội vụ  ban hành ngày 18-12-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1333/2012/QĐ-BNV Quyết định số 1333/2012/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013 – 2015".
Bộ nội vụ  ban hành ngày 14-12-2012
Quyết định Download
1332/2012/QĐ-BNV Quyết định số 1332/2012/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 – 2015".
Bộ nội vụ  ban hành ngày 14-12-2012
Quyết định Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tìm thấy: 241 bản ghi | Tổng số: 13 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com