Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Ngày ban hành
Từ ngày

Đến ngày
Cấp ban ban hành
Tất cả văn bản
Ban Biên giới
Ban chỉ đạo Chương trình CNTTQG
Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới DN
Ban Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu
Ban quản lý KCN, KCX, KCNC
Ban tổ chức cán bộ chính phủ
Ban Tôn giáo
Ban vật giá Chính phủ
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bộ bưu chính viễn thông
Bộ Công An
Bộ Công nghiệp
Bộ Công Thương
Bộ Giáo dục, đào tạo
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bộ Ngoại giao
Bộ nội vụ
Nhóm văn bản
Tất cả văn bản
Báo chí, ấn phẩm điện tử, xuất bản
Bảo hiểm
Bộ Luật Dân sự
Bộ luật Hình sự
Bưu chính viễn thông
Cải cách hành chính
Chất lượng hàng hoá
Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế; Quy hoạch tổng thể
Công nghiệp
Đất đai
Dầu khí
Đấu thầu
Đầu tư của doanh nghiệp VN ra nước ngoài
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Đo lường
Doanh nghiệp
Du lịch, khách sạn, nhà hàng
Giáo dục &đào tạo
Giao thông vận tải
Hải quan
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
129/QĐ-BKHĐT Quyết định số 129/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 25 tháng 01 năm 2014 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 25-1-2014
Quyết định Download
05/2013/TT-BKHĐT Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 31 tháng 10 năm 2013 về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê chuẩn, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 31-10-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1485/QĐ-BKHĐT Quyết định số 1485/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành ngày 17 tháng 10 năm 2013 về việc ban hành khung hướng dẫn lựa chọn ưu tiên thích ứng với biến đổi khí hậu trong lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 17-10-2013
Quyết định Download
7195/BKHĐT-KTCN Công văn 7195/BKHĐT-KTCN của Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành ngày 24 tháng 9 năm 2013 về việc xác nhận hàng hóa trong nước chưa sản xuất được.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 24-9-2013
Công văn Download
6134/BKHĐT-TCTK Công văn số 6134/BKHĐT-TCTK của Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành ngày 22 tháng 8 năm 2013 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 22-8-2013
Công văn Download
04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC của Bộ Kế hoạch Đầu tư–Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn-Bộ Tài chính ban hành ngày 19 tháng 8 năm 2013 về việc sửa đổi quy định tại TTLT 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/06/2012 hướng dẫn thực hiện QĐ 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 19-8-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
4731/BKHĐT-TCTT Công văn 4731/BKHĐT-TCTT của Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành ngày 9 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và quản lý nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 9-7-2013
Công văn Download
4669/BKHĐT-TH Công văn 4669/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành ngày 5 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn triển khai các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng kế hoạch năm 2014.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 5-7-2013
Công văn Download
4252/BKHĐT-QLĐT Công văn 4252/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2013 về việc đẩy mạnh thí điểm đấu thầu qua mạng trong 6 tháng cuối năm 2013.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 18-6-2013
Công văn Download
4071/BKHĐT-KTĐN Công văn 4071/BKHĐT-KTĐN của Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2013 về việc tình hình thực hiện chế độ báo cáo các chương trình dự án ODA quí I/2013.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 17-6-2013
Công văn Download
4115/BKHĐT-PTDN Công văn 4115/BKHĐT-PTDN của Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2013 về việc triển khai phương án sắp xếp, đổi mới DNNN và tái cơ cấu công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND cấp tỉnh.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 8-6-2013
Công văn Download
02/2013/TT-BKHĐT Thông tư số 02/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành ngày 27 tháng 3 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 27-3-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
01/2013/TT-BKHĐT Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành ngày 21 tháng 1 năm 2013 về việc hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 21-1-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
01/2013/TT-BKHĐT Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành ngày 21 tháng 1 năm 2013 về việc hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 21-1-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
128/BKHĐT-TH Công văn số 128/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành ngày 7 tháng 1 năm 2013 về việc đôn đốc thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng trong năm 2013.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 7-1-2013
Công văn Download
127/BKHĐT-TH Công văn số 127/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành ngày 7 tháng 1 năm 2013 về việc báo cáo tiến độ thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 7-1-2013
Công văn Download
9928/BKHĐT-QLĐT Công văn số 9928/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2012 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 27-11-2012
Công văn Download
9598/BKHĐT-TH Công văn số 9598/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2012 về việc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 20-11-2012
Công văn Download
9590/BKHĐT-TH Công văn số 9590/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2012 về việc báo cáo nợ đọng XDCB và danh mục các dự án phải đình hoãn.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 20-11-2012
Công văn Download
9461/BKHĐT-TH Công văn số 9461/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2012 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn NSNN năm 2013.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành ngày 15-11-2012
Công văn Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tìm thấy: 328 bản ghi | Tổng số: 17 trang hiển thị.
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương(VITIC)
Giấy phép của Bộ Thông Tin và Truyền Thông Số 46/GP-TTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2010
Địa chỉ: 76 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội. Điện thoại: (04)37153630. - (04)37153631.- (04)37153632. Fax: (04)37153630.
Websites: http://vinanet.com.vn ; http://asemconnectvietnam.gov.vn - Email: vinanet2011@gmail.com